Nyheter.

2017-08-27 21:00
Om miljözonerna blir verklighet kommer många örebroare bli tvungna att byta bil. Bild: Christoph Schmidt/AP/TT
Om miljözonerna blir verklighet kommer många örebroare bli tvungna att byta bil.

Dieselbilar kan förbjudas i centrala Örebro

Kommunalråd i Örebro om miljözoner

Frågor

1. Vad tycker du om ­förslaget?

2. Om förslaget blir verk­lighet, vilken typ av zon skulle du införa och var?

3. Hur skulle förslaget påverka bilisterna i Örebro?

4. Hur länge tror du att det kommer att vara tillåtet med dieselbilar i centrala Örebro?

Murad Artin (V)

1. Vi i Vänsterpartiet är positiva till förslaget. Jag förstår att det kanske verkar drastiskt, men faktum är att politiken måste gå före och visa vägen om vi ska kunna nå våra nationella och lokala klimat- och miljömål. Vänsterpartiet vill generellt se färre bilar i centrum för att göra mer plats åt människor och det här är ett steg i rätt riktning, även om luftkvaliteten bara är en aspekt av problemet som vi ser med bilismen.

2. Det måste handla om en långsiktig omställning av hela fordonsflottan i Örebro. Vi får börja med zon 2 men sedan växla upp till zon 3 så snart det är möjligt. Som Trafikverket skriver så är Miljözon klass 3 det långsiktiga alternativet och det som skapar en tystare trafiksituation, vilket ligger närmre Vänsterpartiets egna ambitioner på trafikområdet. Samtidigt måste vi se att det produceras nya miljövänliga fordonsalternativ så att leveranser av varor och andra viktiga transporter kan fortgå. Den centrala kvadraten innanför Nobel-, Trädgårds-, Ö. Bangatan och Rudbecksgatan är ett område där vi vill se en minskad bilism. Så det känns som en bra start för en miljözon.

3. Förhoppningsvis skulle det skynda på en utveckling av en mer miljövänlig bilflotta i Örebro. Självklart skulle det påverka många bilister direkt, som har bilar som inte är tillåtna i miljözonen. Alla örebroare har inte råd med en ny elbil, så därför måste sådana här förbud kompletteras med en ordentligt utbyggd kollektivtrafik, också till och från kommunens ytterkanter där bilen nu är viktig som transportmedel. Samtidigt är det viktigt att inte bara se till konsekvenser för bilisterna utan vad konsekvenserna blir för alla örebroare och miljön. Och där har vi bara vinnare.

4. Dieselbilarnas baksidor verkar ha fått genomslag och jag tror att vi har kommit till en punkt där man ser andra tekniker som självklara alternativ för framtiden. Samtidigt är vi väldigt utelämnade till fordonsindustrins intresse för miljövänligare bränslen. På det här sättet kan vi sätta press på tillverkarna att göra bilar för framtiden. Men att dieseln är på väg ut tror jag är ofrånkomligt nu. Och det här förslaget kan skynda på den signalen till bilköpare ordentligt.

Björn Sundin (S)

1. Det är positivt om kommunerna får hjälp av staten att minska användningen av diesel- och bensindrivna bilar. Örebro kommun har, genom ett enigt kommunfullmäktige, ställt sig bakom en inriktning som innebär både att minska andelen bilresor och att minska ”den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik”, men för att göra det effektivt krävs fler verktyg och nya miljözoner är ett sådant verktyg.

2. Helst borde samma regler gälla hela tätorten, men det är nog troligast att det är stadskärnan som kommer att omfattas i så fall.

3. Det skulle uppmuntra de örebroare som behöver bilen, men som vill ta ansvar för klimat och miljö, att välja gas- eller eldrift på bilarna.

4. Jag tror att det kommer att gå fort att fasa ut dieselbilarna, om några år kommer inte särskilt många dieseldrivna personbilar säljas, och förmodligen följer även specialfordon och tung trafik efter.

Sara Richert (MP)

1. Jag tycker att det är ett klokt och bra förslag. Vi har ju stora problem med buller och smutsig luft i många städer, och människor blir faktiskt sjuka av det. Självklart måste vi göra något åt det. De senaste årens fokus på bilarnas klimatpåverkan har visserligen varit bra och nödvändig, men man har missat att samtidigt säkra luftkvaliteten. Dieseln är effektiv och minskar i viss grad CO2-utsläppen, men den passar inte i tätorter. Den är bäst för landsbygd och motorvägar. Inne i städerna behöver vi renare bilar.

2. Det är lite svårt att svara på i dagsläget. Givetvis ska vi ha miljözoner i Örebro, hur omfattande de ska vara beror på vad som krävs, det vill säga hur stora problemen med luftföroreningar är. Det kan också vara klokt att införa nya zoner lite successivt så att bilägarna hinner anpassa sina resmönster och fordonsinnehav.

3. Det kommer att innebära att man behöver byta bil om man inte vill eller kan ändra sitt sätt att resa. Eller så får man ändra sina resvanor och byta till buss eller cykel. Då gäller det att vi möter upp med bra tillgång på kollektivtrafik och en riktigt bra cykelinfrastruktur! Vissa individer kommer kanske tycka att det är besvärligt, men barn och vuxnas hälsa och livskvalitet måste komma i första rummet.

4. Jag hoppas att vi får se en snabb utfasning av dieselbilar i städerna. Luftkvaliteten och örebroarnas hälsa måste styra hur fort det går. I framtiden ska vi bara ha tysta, rena fordon i Örebro och mycket större andel resor med cykel och kollektivtrafik!

Per-Åke Sörman (C)

1. Det kan vara en lösning på vägen mot att styra mot en mer hållbar bilpark och ett realistiskt miljöarbete i Sverige. Men det är inte den enda lösningen, utan måste genomföras i kombination med andra åtgärder för att få bra resultat. Om syftet ska uppnås, det vill säga en renare miljö, så är det en fördel att kombinera tidsplanen med Centerpartiets förslag på en supermiljöbilspremie, så att fler faktiskt har ekonomi att byta till en renare bil. Det är jätteviktigt att ge långsiktiga förutsättningar så att de som påverkas har chansen att byta ut sin bil i förväg. Och att säkra upp att det finns andra vägar att åka för dem som inte har ekonomi att byta ut sin bil på studs.

2. Ska vi genomföra detta så ska det vara på de platser där vi vet att det ger störst effekt och klimatnytta. Det är en fråga som man bör titta ordentligt på i stället för att höfta.

3. Det är klart att ett sådant förslag skulle få stor effekt för bilister. Vissa kanske skulle få ett incitament att låta bilen stå mer, om man har den möjligheten. Andra skulle kanske byta till en renare bil tidigare än det annars var tänkt. Kombinationen skulle leda till att det blir en renare miljö, mindre trängsel och mer plats till dem som faktiskt behöver åka bil, till exempel om man bor på landsbygden. Förslaget kan leda till antingen en gynnad ekonomi för individen eller en försämrad. För dem som kan låta bilen stå mer måste vi möta upp med en utvecklad cykel- och bussmöjlighet, och för dem som får behov av att byta bil behöver vi möta upp med en premie, så att fler har möjlighet att byta bil utan att det slår för hårt ekonomiskt.

4. Det centrala för Centerpartiet är att begränsa utsläppen, inte bilarna i sig. Utvecklingen går framåt och även dieselbilar blir renare med allt hårdare miljökrav. Menar vi allvar med att klara klimatutmaningarna så är det viktigt att målen sätts efter det vi faktiskt vill uppnå. Ett generellt förbud mot dieselbilar är då fel väg, och vi ska snarare inrikta oss på att ersätta de sämsta fordonen med renare, oavsett vilket bränsle de har i tanken.

Karolina Wallström (L)

1. Det är ett bra förslag. Vi måste gå mot miljövänligare bilalternativ i stad och på landsbygd. Jag tror dock att det måste ges tid i implementeringen och stöd till både privatpersoner och näringsliv att byta ut sina fordon. Myndigheter och bransch måste ge fordonsägare förutsättningar att byta till miljövänliga alternativ.

2. Liberalerna har inte diskuterat zoner för Örebro och jag har inte sakkunskap i dagsläget för att uttala mig om exakta områden. Utvecklingen och eventuellt införande av zoner måste balanseras mot behoven från näringsliv och privatpersoner. Hållbar tillväxt är viktigt.

3. Min förhoppning är att Örebrobilisterna i framtiden kör miljövänliga bilar. Att alla arbetar för ett miljövänligare och mer hållbart Örebro. Att vi når en balans mellan ökad framkomlighet för alla fordon och minskade utsläpp.

4. Jag kan inte sätta någon tid för det, men tror det finns ett slut för dieselbilar i framtiden.

Lennart Bondesson (KD)

1. Det är ett bra förslag för att förbättra stadsmiljön, och för att Örebro ska nå klimatmålen är det givetvis angeläget. Det är rimligt att regeringen beslutar om utsläppsreglerna på bilarna och att kommunerna inför geografiska zoner.

Utsläppsreglerna bör skärpas i takt med att tekniken utvecklas. Det är viktigt med tydlighet och långsiktighet så att såväl marknaden som medborgarna hinner ­förändra produkter och beteende. Samtidigt måste också en förändring ske som minskar antalet bilar totalt i stadens centrum.

2. Det går inte att svara på innan riksdagen har fattat beslut och kommunen har gjort en ordentlig utredning.

3. Det skulle innebära att vi bilister minskar klimatbelastningen, att det blir renare luft med mera. Det kommer också att främja en marknad för en fossilfri fordonsflotta. Kommunen byter redan nu steg för steg ut sina egna fordon till de som är biogasdrivna.

Sammantaget skulle vi bilister i högre grad bidra till att Örebro kommun uppnår klimatplanens mål.

4. Det går inte att svara på nu, det beror på de beslut som tas i riksdagen, först då kan man göra en uppskattning.

Anders Åhrlin (M)

1, 2, 3 och 4. Generellt sett är det viktigt att man väger miljönyttan med den här typen av åtgärder mot den enskildes kostnad. Både marknader och människor måste hinna ställa om till nya regler i en rimlig takt och till en skälig kostnad.

Att inom några år delvis förbjuda diesel- och bensinfordon i en kommun som Örebro, där många människor är bilberoende i sin vardag, vore inte ansvarsfullt.

Politiken kan inte kräva av medborgarna att de ska köpa nya bilar med avsevärt mycket dyrare teknik för att kunna åka in i och igenom centrala delar av staden. Det betyder dock inte att politiken inte kan uppmuntra samhällets omställning till mer miljövänliga privat-, kollektiv- och godstransporter på andra sätt, exempelvis genom att främja utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar och samverka med tankstationsägare i kommunen för att ge dem nödvändiga förutsättningar att tillhandahålla förnybara drivmedel.

Daniel Edström (SD)

1, 2 och 3: Sverigedemokraterna anser inte att vi ska införa några så kallade miljözoner i Örebro, då det skulle medföra att våra medborgare inte på lika villkor kan begagna sig av bilen som fortskaffningsmedel. De som har råd med så kallade miljöbilar skulle gynnas medan personer som är beroende av bilen men med sämre ekonomi inte skulle kunna besöka målpunkter i miljözonerna.

4. Får vi bestämma ska det även fortsättningsvis vara tillåtet att framföra fordon oberoende av bränsletyp i hela Örebro.​