Nyheter.

2017-10-27 06:00

”Svårt välja vård för en patient som mår dåligt”

Att patienter med psykiska problem själva måste göra svåra val kan innebära risker. Det menar David Åkerlund, verksamhetschef för psykologmottagningen vid Örebro universitet.

Personer som söker hjälp inom psykiatrin mår ofta väldigt dåligt och att då själv välja behandlingsform kan vara svårt.

– De som får möjligheten att själva välja ska inte vara de som mår allra sämst och inte heller de som har behov av flera olika insatser. Systemet med LOV riktar sig till de som bedöms klara sig med enbart psykoterapi. Men de som söker hjälp mår ofta väldigt dåligt och har ett stort lidande, även om de bedöms klara sig med psykoterapi. Och det gör valsituationen svår för många skulle jag tro, säger David Åkerlund, verksamhetschef för psykologmottagningen vid Örebro universitet och tidigare verksam som psykolog i Region Örebro läns psykoterapigrupp.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Det läggs ett stort ansvar läggs på patienten. Hur ser du på det?

– Så är det ju verkligen. Egentligen får man ju väldigt lite guidning i hur man ska välja och vad som fungerar för just mig. Det finns också många olika ståndpunkter i den här branschen vilket gör det än mer komplicerat. De som drabbas av en svårighet har nog ofta en egen idé om vad man tror skulle kunna hjälpa, men det behöver inte alltid vara det bästa enligt forskning, säger han.

Ringa och ta kontakt

I LOV-systemet läggs mycket arbete på den som behöver vård. Patienten måste själv ringa och ta kontakt med olika psykoterapeuter. Något som kan vara svårt för många patienter, enligt David Åkerlund.

– För vissa kan det nog bli övermäktigt. Vilken hjälp behöver jag? Vilken metod är bäst för mig? Vilken behandlare passar mig bäst? Detta är svåra frågor även för oss som arbetar inom hälso- och sjukvården att bedöma och vården lägger då mycket ansvar på patienten att svara på dessa frågor, säger han.

Vad tänker du om att patienter inte alltid får någon bedömning eller diagnos att gå på?

– Jag hade uppfattningen att man alltid fick en diagnos som man sedan kunde söka information utifrån. Det låter olyckligt om det inte är så. Om man inte vet vilken diagnos som har ställts så är det så klart ännu svårare att välja vilken insats man ska ha, säger han.

Han menar dessutom att det är svårt för patienten att veta hur pass kunnig en behandlare verkligen är inom en viss behandlingsteknik.

– Till exempel kan ”utbildning i KBT” innebära allt ifrån en kort introduktionskurs på några dagar till en omfattande utbildning under flera år, säger han.

Inte nödvändigtvis problematiskt

David Åkerlund poängterar att systemet inte nödvändigtvis behöver vara problematiskt, och nämner som exempel på fall då patienter har stöd av närstående eller själva har energi att välja.

– Många kan säkerligen klara av det här med att kolla upp behandlingar på till exempel www.1177.se. Söker man privat vård är det ju alltid så att man själv söker utifrån sin egen bedömning, men det underlättar om man har ett namn, en diagnos, på sina problem, säger han.